Privacy Statement

Home » Privacy Statement

Inleiding

Dit privacy statement ziet toe op de door Verloskundigenpraktijk St.Anna aangeboden zorgverlening via de website www.st-annaverloskundigen.com. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk St.Anna omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk St.Anna

Verloskundigenpraktijk St.Anna is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09200647 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Verloskundigenpraktijk St.Anna. aangeduid als “Verloskundige praktijk St.Anna“. Voor vragen over het privacy statement is Verloskundigenpraktijk St.Anna bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur op telefoonnummer 024-3558436. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@st-annaverloskundigen.nl .

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk St.Anna verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • Administratieve doeleinden;
 • om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

 • de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • toestemming;
 • gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk St.Anna.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk St.Anna:

 • Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
 • NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 • Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Vrumun en zij hebben een TPM verklaring welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto

Een gevraagde webcam foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: pre-intakeformulier, nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Het versturen van het pre-intakeformulier geschied via beveiligde e-mail. Als u ons via het mailadres info@st-annaverloskundigen.nl benaderd, zullen we u via deze mail antwoorden. Ook uitnodigingen zoals hierboven genoemd zullen via onze eigen mail verstuurd worden. Emailadressen worden niet alleen gebruikt voor praktijk gerelateerde zaken, maar ook om de link van mind2care te mailen. Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. Er is een centrale intakebespreking tussen de verloskundig zorgverleners in de regio (1e lijns verloskundigen en gynaecologen). Hierin worden de cliënten besproken die na de intake een VIL B-C-D indicatie hebben, zodat we met elkaar een passend beleid kunnen bespreken. Hiervoor zullen na toestemming van cliënt betreffende gegevens via een beveiligde mail naar de andere zorgverleners worden verstuurd. De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk St.Anna en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Verloskundigenpraktijk St.Anna en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode. U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 024-3558436.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Contactformulier

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundige praktijk St.Anna en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundige praktijk St.Anna en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Verloskundigenpraktijk St.Anna een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Verloskundigenpraktijk St.Anna de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 3 maanden opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies, alleen Google Analytics staat aan.

Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Verloskundigenpraktijk St.Anna heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.st-annaverloskundigen.com onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is: Toestemming van de betrokkene; Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen; Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 26 maart 2019.

Wat maakt st. Anna uniek?

 • Ruimte voor al jullie ideeën en wensen
 • Eerste consult rond 8 weken zwangerschap plus echo
 • Veel ervaring met natuurlijke (bad)bevallingen
 • 24 uur per dag laagdrempelig bereikbaar
 • Dag- en avondspreekuren
 • Alle verloskundigen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister

Alle verloskundigen van onze praktijk staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).